Договір Оренди Нежитлового Приміщення Зразок

Контрольна робота з курсу Цивільне право 'Договір поставки'. Зразок позовної заяви про стягнення неустойки за недопоставку товару. Договір найму (оренди) нежитлового приміщення Контрольна робота Договір поставки. Скачать бесплатно договор аренды жилого помещения. Скачать в формате.doc (Microsoft Office Word). Открыть HTML (web-версия для печати). © 2008—2018 В КВАРТИРУ.COM — Скачать бесплатно договір оренди житлового приміщення.

  1. ДОГОВІР ОРЕНДИ. НЕЖИТЛОВОГО ПРИМІЩЕННЯ № м.
  2. ДОГОВІР ОРЕНДИ НЕЖИТЛОВОГО ПРИМІЩЕННЯ. Місто Київ, Україна, двадцять четвертого лютого.

ДОГОВІР № ' на оренду нежитлового приміщення (будівлі) Місто «» 20р. (назва об'єднання, організації, підприємства) що далі називається Орендодавець, в особі Сторони: Орендодавець (повна назва юридичної чи ПІБ фізичної особи) в особі , діючого на підставі, з однієї сторони, та (посада та ПІБ) (статуту, довіреності, положення) Орендар в особі , діючого на підставі з другої сторони, уклали цей Договір про наступне: 1. Предмет Договору 1.1. Орендодавець надає, а Орендар отримує в користу­ вання нежитлове приміщення (будівлю) на підставі ордера № від, виданого в буд. № : по загальною площею кв. М для використання з метою, визначеною статут­ ними завданнями Орендаря. Термін оренди визначається з.

Обов'язки Орендодавця 2.1. У 5-денний термін після отримання ордера надати приміщення Орендареві за актом приймаиня-здавання, у якому зазначається технічний стан приміщення па момент здавання в оренду. Проводить капітальний ремонт наданого приміщен­ ня, якщо інше непередбачене цим Договором. Ліквідує наслідки аварій та пошкоджень орендованих приміщень. Права й обов'язки Орендаря 3.1. Утримувати орендоване приміщення в порядку, пе­редбаченому санітарними та протипожежними правилами.

Проводити необхідний поточний ремонт орендовано­ го приміщення. Переобладнати й перепланувати орендоване приміщен­ ня, пристосовуючи його до своїх статутних завдань, у встанов­ леному законом порядку з письмової згоди Орендодавця.

Повідомити Орендодавця не пізніше ніж за 2 тижні про звільнення приміщення й здати його за актом у справ­ ному стані. Здати орендоване приміщення повністю або частко­ во в піднайм (суборенду) з письмового дозволу Орендодавця. Орендар зобов'язується не менше % ви­ пущеної ним продукції реалізовувати на території району м.

Порядок розрахунків 4.1. За зазначене приміщення Орендарем сплачується до­ говірна ціна із розрахунку грн. М на рік із дня підписання цього Договору. При підписанні Договору вноситься грн., а в подальшому по грн. За кожен квартал із опла­тою не пізніше 1-го числа першого місяця наступного квар­талу. Експлуатаційні витрати, центральне опалення й ко­мунальні послуги сплачуються Орендарем окремо в терміни, названі в п. 4.1 цього Договору, відповідно до доданого роз­рахунку, шо є невід'ємною частиною цього Договору.

Стягнення заборгованості проводиться Орендодавцем з Орендаря в установленому законом порядку із стягненням пені в розмірі% на день від простроченої суми. Продовження й розірвання Договору Орендар, шо належним чином виконував зобов'язан­ня за цим Договором, має переважне право перед іншими особами на відновлення Договору. Дострокове розірвання Договору можливе лише з іні­ціативи Орендаря за винятком випадків: а) руйнування орендованого приміщення або доведенняйого до стану, не придатного до експлуатації; б) порушення Орендарем своїх обов'язків за цим Дого­ вором; в) відведення в установленому законом порядку ділянки, на якій розташоване орендоване приміщення, для державних або громадських потреб.

Примечание к документу Договір оренди нежитлового приміщення широко використовується в господарської діяльності підприємств, установ і організацій. За договором оренди (майнового найму) орендодавець (наймодавець) зобов'язується надати орендареві (наймачеві) майно у тимчасове володіння та користування або користування за плату для самостійного здійснення підприємницької діяльності або інших цілей.

Наведений вище договір оренди нежилого приміщення є зразковим, він може і має бути доопрацьований з урахуванням конкретних умов угоди. У першу чергу це відноситься до тих його пунктів, щодо яких можливі варіанти. Вказівка на призначення майна і мети його використання орендарем необхідно для того, щоб усунути надалі можливі спори між сторонами щодо умов ремонту і користування. Це може бути посилання на виробничі потреби, розміщення службових чи інших (складських, для розміщення виробничих потужностей) приміщень і т.д. Можливість передачі разом з приміщенням що знаходиться в ньому рухомого майна залежить виключно від угоди сторін.

Слід, однак, враховувати, що передача цього майна веде до збільшення орендної плати і покладає на орендаря додаткові обов'язки по належного використання та утримання орендованого майна. Ставка орендної плати може бути встановлена як за один квадратний метр корисної площі, так і за все приміщення в цілому. Періодичність платежів також залежить від угоди сторін.

Пропонований варіант представляється найбільш оптимальним з точки зору простоти і періодичності взаємних розрахунків. Вказівка на незмінний характер ставки орендної плати протягом усього терміну дії договору може бути замінено положенням про періодичний її перегляд з урахуванням тих чи інших соціально - економічних обставин (наприклад, інфляції). Внесення до договору положення про можливість викупу орендарем орендованого майна може бути доповнено положенням про залік у такому випадку суми внесеної ним орендної плати в рахунок плати за яку купується майно. Умова про звільнення однієї зі сторін договору від відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань внаслідок обставин непереборної сили є однією з необхідних умов кожної серйозної угоди учасників господарського обороту. Сторони мають право передбачити в договорі випадки, коли дострокове одностороннє розірвання договору допускається. Наприклад - ліквідація або реорганізація одного з учасників договору, втрата майном своїх споживчих якостей - наслідок нормального зносу і т.д.

Типовий Договір Оренди

В залежності від складу учасників договору як органу, уповноваженого вирішувати зазначені спори та розбіжності, може виступати суд або арбітраж (арбітражний суд). Сторони вправі також передбачити виняток підвідомчості спору загальним судам з віднесенням його на розгляд третейського суду (незалежного арбітражу). Термін оренди будівель, споруд та іншого нерухомого майна повинен носити, як правило, довгостроковий, понад 5 років, характер. З огляду на це положення, бажано встановлювати термін оренди приміщення. Як додатки до цього договору виступають: характеристика приміщення, що надається орендареві й перелік переданого майна, встановленого або що знаходиться в приміщенні, а також інші документи, що є доповненнями до тексту договору (розрахунок орендної плати, угода про внесення орендної плати в змішаній або натуральній формі і т.д.). Договір оренди (майнового найму) нежитлового приміщення м.

' 20р. (найменування організації), надалі Орендодавець, в особі (Посада, П.І.Б.), що діє на підставі (Статуту, довіреності), з однієї сторони, та (найменування підприємства, організації), подальшому Орендар, в особі (П.І.Б., посада),що діє на підставі , з іншого боку, уклали Даний Договір про наступне: 1. Предмет договору 1.1. Орендодавець зобов'язується надати за цим договором Орендарю приміщення загальною корисною площею кв.метрів, розташоване за адресою , для (вказати мету використання приміщення), а також забезпечити Орендарю вільний доступ в зазначене приміщення. Характеристика приміщення, що надається Орендодавцем, наведена в Додатку 1 до цього договору.

Орендодавець зобов'язується передати Орендарю у користування за цим договором все обладнання, меблі, телефонні лінії, телефонні апарати та інше майно, яке було встановлено та знаходиться в приміщенні. Перелік переданого майна, встановленого і що знаходиться в приміщенні, наводиться в Додатку 2 до цього договору. Орендодавець втрачає право розпоряджатися зданими в оренду приміщенням на термін дії цього договору. Орендар має право передати зазначене приміщення в суборенду (або інше - за рішенням сторін). Порядок передачі приміщення 2.1.

Орендодавець у термін після підписання цього договору забезпечує Орендарю видачу ордера на приміщення, зазначене в п.1.1 цього договору і в той же термін передає Орендарю приміщення по акту здачі-приймання, підписують представники Орендодавця і Орендаря. Разом з приміщенням в аналогічному порядку здавання-приймання підлягає майно, яке було встановлено та знаходиться в приміщенні, перераховане у Додатку 2 до цього договору. Приміщення повинно бути передано в стані, що відповідає характеристикам, зазначеним у Додатку 1 до цього договору, і призначенням майна. Орендодавець відповідає за недоліки зданого в оренду майна, що перешкоджають користуванню ним, навіть якщо під час укладання договору не знав про ці недоліки. Користування приміщенням і його зміст 3.1. Орендар зобов'язаний користуватися приміщенням відповідно до цього договору і призначення майна.

Орендар має право за погодженням з Орендодавцем та органами державного управління провести за свій рахунок перепланування наданого в оренду приміщення. Орендар зобов'язаний підтримувати орендоване приміщення у справному стані, не допускаючи псування майна Орендодавця, і проводити поточний ремонт приміщення. Капітальний ремонт орендованих приміщень згідно з цим договором проводиться за рахунок Орендодавця. Проведення капітального ремонту Орендодавцем допускається за згодою Орендаря з попереднім повідомленням останнього за (термін) до початку ремонту. У разі необхідності проведення, на думку Орендаря, капітального ремонту Орендар сповіщає про це Орендодавця в письмовому вигляді за (строк) до початку такого ремонту.

У тому випадку, якщо після закінчення (строк) з дати закінчення терміну, зазначеного в п.3.5, Орендодавець не приступив до проведення капітального ремонту, цей ремонт може бути проведений Орендарем з покладанням витрат на Орендодавця шляхом вирахування відповідних сум із суми орендної плати, що належить Орендодавцю. Орендодавець забезпечує за свій рахунок приміщення, що орендується постійним постачанням в необхідній кількості гарячою і холодною водою, електроенергією, опаленням, каналізацією та іншими необхідними комунальними послугами. Ремонт зазначених комунікацій здійснюється за рахунок Орендодавця. Оплата телефонного та телексного зв'язку провадиться за рахунок Орендаря.

Договір Оренди Нежитлового Приміщення

Орендодавець забезпечує страхування приміщення, переданого в оренду, за всіма звичайно прийнятим ризикам. Орендар забезпечує страхування свого майна, що знаходиться в орендованому приміщенні, за всіма звичайно прийнятим ризикам.

Обладнання приміщення, що орендується сучасними засобами від несанкціонованого проникнення сторонніх осіб та протипожежної сигналізації, а також організація, при необхідності, цілодобової охорони приміщення за договором з органами міліції, провадиться за рахунок (Найменування сторони). Орендна плата та порядок розрахунків 4.1. Орендар зобов'язується сплачувати Орендодавцю за користування зазначеним приміщенням протягом встановленого в цьому договорі терміну орендну плату, виходячи з розрахунку (сума прописом) за один квадратний метр корисної площі на місяць.

Оренди

Вказана ставка орендної плати є остаточною, перегляду та зміні не підлягає. Орендар не несе ніяких інших витрат, пов'язаних з орендою зазначеного приміщення і з виплатою будь - яких додаткових винагород, податків і зборів, крім передбачених у цьому договорі. У разі зменшення розміру корисної площі орендованого приміщення з причин, не залежних від Орендаря, останній має право на відповідне зменшення суми орендної плати.

За угодою з Орендодавцем Орендар може вносити орендну плату також в натуральній або змішаній формі у вигляді обладнання, матеріалів, товарів народного споживання, послуг та ін. Орендна плата за користування приміщенням вноситься Орендарем в наступному порядку:. Перший платіж у розмірі місячної орендної плати вноситься до протягом денного терміну від дати підписання акту здачі-приймання орендованого приміщення, передбаченого п.2.1 цього договору;.

Договір Оренди Нежитлового Приміщення Зразок Скачати

Наступні платежі вносяться один раз кожний поточний місяць не пізніше числа. Орендар має право внести орендну плату за будь-який термін в межах терміну дії цього договору достроково. Сплата орендної плати в грошовій формі здійснюється шляхом перерахування Орендарем що підлягає сплаті суми на розрахунковий рахунок Орендодавця в (назва банку) банку міста.

Реквізити рахунку:. Зміна розмірів орендної плати та порядку її внесення допускається лише за згодою сторін. У випадку, якщо Орендодавець за згодою Орендаря виставить орендоване приміщення для продажу, Орендар має першочергове право купити зазначене приміщення за ціною, запропонованою добросовісним покупцем. Якщо Орендар відмовиться від придбання приміщення, Орендодавець може продати зазначене приміщення будь-якому добросовісному покупцеві.

У такому випадку цей договір зберігає свою юридичну силу, а права і обов'язки Орендодавця за нього переходять на покупця зазначеного приміщення у порядку правонаступництва. Форс-мажор 5.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань за даним договором, якщо це невиконання стало наслідком обставин непереборної сили, що виникли після укладення договору в результаті подій надзвичайного характеру, настання яких сторона, яка не виконала зобов'язання повністю або частково, не могла ні передбачати, ні запобігти розумними методами (форс-мажор).

Договір оренди нежитлового приміщення зразок скачати

Договір Оренди Нежитлового Приміщення Зразок 2018

При настанні зазначених у п.5.1 обставин сторона, відповідно до умов договору, для якої створилася неможливість виконання її зобов'язань за цим договором, повинна в найкоротший термін повідомити про них письмово іншу сторону з додатком відповідних підтверджень. Відповідальність сторін та порядок розв'язання спорів 6.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим договором сторони несуть відповідальність згідно до цивільного законодавства. У разі невнесення орендної плати у строки, встановлені в п.4.5 цього договору Орендар сплачує Орендодавцю неустойку в розмірі % від суми невнесеного платежу за кожний місяць прострочення, але не більше % від суми платежу. Цей договір достроковому розірванню в односторонньому порядку не підлягає. Сторони несуть відповідальність за дострокове розірвання цього договору у вигляді штрафної неустойки, що не виключає можливості пред'явлення позову про стягнення збитків, у сумі грн.

Усі суперечки та розбіжності, які можуть виникнути з цього договору, сторони будуть прагнути вирішувати шляхом переговорів. У разі, якщо зазначені спори та розбіжності не можуть бути вирішені шляхом переговорів, вони підлягають вирішенню відповідно до чинного законодавства. Заключні положення 7.1. З дати укладення цього договору вся попередня листування, документи і переговори між сторонами з питань, що є предметом цього договору, втрачають силу.

Будь-які зміни і доповнення до цього договору, повинні бути здійснені в письмовому вигляді і підписані уповноваженими на те представниками сторін. Якщо будь-яке з положень цього договору стає недійсним, це не впливає на дійсність інших його положень. У разі необхідності сторони домовляться про заміну недійсного положення таким, яке дозволяє досягти подібного економічного результату.

Термін оренди приміщення за цим договором встановлюється в Років. Якщо жодна із сторін не заявить за один рік до закінчення строку дії цього договору про своє бажання розірвати його, цей договір автоматично продовжується на наступні років. Перебіг строку оренди приміщення починається з дня складання акта здачі-приймання приміщення відповідно до п.2.1 цього договору. Сторони зобов'язані сповіщати один одного про зміну своєї юридичної адреси, номерів телефонів, телефаксів і телексів не пізніше Днів з дати їх зміни.

Цей договір укладено в м. у двох примірниках, по одному для кожної зі сторін, і набуває чинності з дати його підписання.

Додатки до цього договору складають його невід'ємну частину. У випадках, не передбачених цим договором, застосовується цивільне законодавство України. Юридичні адреси та банківські реквізити сторін.

Орендодавець Орендар Підписи сторін: Орендодавець Орендар М.П. Про розділ «Зразки договорів» Сайт Юрист-UA.net надає можливість знайти і завантажити безкоштовно бланки або заповнені зразки договорів, заяв, протоколів, рішень і статутів. Документ «Зразок договору оренди (майнового найму) нежитлового приміщення» надано для вас у різних форматах: онлайн-версія, DOC, PDF, RTF, ODT, XLS и др. Однак слід пам'ятати, що на нашому сайті представлені лише зразок документа «Зразок договору оренди (майнового найму) нежитлового приміщення» і потребують уточнення в залежності від потреб фізичної чи юридичної особи.

Також не забувайте, що будь-які ділові відносини повинні бути закріплені письмовим договором, усних домовленостей не достатньо. Підписаний договір – це найкращий доказ ваших домовленостей.